Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring
Maasstad Uitvaartzorg respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
 
Voor aanvullende informatie over de gegevens over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie
 de huidige versie vervangt.
 
Artikel 1 – wettelijke bepalingen
 
Verantwoordelijke  voor de verwerking van persoonsgegevens ( Hierna ook: “ De beheerder”)
 
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
 
1 uw persoonsgegevens worden verzameld door. Onder persoonsgegevens worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 
Wij verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Naam
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • E mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

 
Artikel 3 – Doel van de verwerking
 
Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • De aanname van een uitvaart
 • De aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand
 • De melding bij een verzekeringsmaatschappij met betrekking tot de uitkering van een uitvaartverzekering.
 • De uitvoering van een uitvaart

 
 
Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
 
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een dossier.
 
Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
 
1 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.
 
2 Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het gediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 
 
 
Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
 
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 
Artikel 7 – commerciële aanbiedingen
 
Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 
Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
 
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze wij wet is bepaald.
 
Artikel 9 – Toepasselijk recht
 
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijk uitzondering van toepassing is.
 
Artikel 10 – Contact
 
Voor verzoeken, vragen of meer informatie kunt u zich richten tot Maasstad Uitvaartzorg.
 
 
 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 augustus 2018 tot nader order.